Regulamin “Biegów w Rogoźniku ” 11.06.2022

REGULAMIN “BIEGÓW W ROGOŹNIKU”                                  11 CZERWCA 2022R.

I Organizator

1. Fundacja „Z Pomocą Przyjaciół”, 42-582 Rogoźnik, ul. Szkolna 10

2. Biegi odbywają się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Bobrowniki, Pani Małgorzaty Bednarek.

3. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach.

4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Z Pomocą Przyjaciół”, ul. Szkolna 10, 42-582 Rogoźnik, reprezentowana przez Prezesa

Zarządu Andrzeja Pitasa.

5. Zasady COVID-19 – ze względu na trudny do przewidzenia scenariusz rozwoju pandemii Coronavirusa, Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów, także po rozpoczęciu zapisów na biegi. Zmiany zostaną wprowadzone w sytu-

acji, kiedy pierwotnie planowany przebieg zawodów będzie niemożliwy do przeprowadzenia ze względu na obowiązujące przepisy.

II Termin, miejsce zawodów, dystanse

1. Termin zawodów: 11 czerwca 2022r. (sobota)

2. Miejsce zawodów (baza): Amfiteatr w Rogoźniku, ul. Modrzewiowa 1;

42-582 Rogoźnik; woj. Śląskie

3. Dystanse podczas BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2022r. :

– VI Maraton 7 Jezior (M7J) – dystans ok.43km

– VII Półmaraton Dorotki z Plusem (PD+) – dystans około 30km

– VIII Rogocross (RC) – dystans około 11km

– VI Bieg pod Pochodniami – dystans około 5,5km (dwie pętle)

– II Ultra Rogo Hero – dystans około 102m

– biegi dla dzieci i młodzieży – dystanse od 150m-750m

III Biuro zawodów i depozyt

1. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów odbywać się będzie w Biurze Zawodów – Amfiteatr, Park w Ro-

goźniku ul. Modrzewiowa 1 w dniu zawodów od godziny 9:00 do godziny 20:00, ale nie później niż na 30 minut przed startem danego biegu.

2. Wyjątek stanowi Ultra Rogo Hero, dla którego biuro zawodów będzie otwarte w piątek 10.06.2022r. od 18:00-20:00 oraz w sobotę

11.06.2022r. od 3.00-3.45.

3. Organizator zapewnia depozyt. Depozyt będzie dozorowany, jednak

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w

depozycie. Rzeczy pozostawione w depozycie będą identyfikowane

według numerów startowych, a ich odbiór z depozytu będzie możliwy

po okazaniu numeru startowego.

IV Zapisy i opłaty

1. Zapisy na wszystkie biegi rozpoczynają się we wtorek 30.11.2021r.

2. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie

formularza zgłoszeniowego na stronie www.biegiwrogozniku.pl w za-

kładce „ZAPISY”

3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 01.06.2022r. lub do osiągnięcia

limitu miejsc.

4. Limit miejsc na Maratonie 7 Jezior, Półmaratonie Dorotki z Plusem, Ro-

gocrossie i Biegu pod Pochodniami wynosi po 200 osób dla każdego z

biegów. Limit miejsc dla Ultra Rogo Hero to 50 osób.

5. Opłata startowa za udział w Ultra Rogo Hero, Maratonie 7 Jezior, Pół-

maratonie Dorotki z Plusem, Rogocross i Biegu pod Pochodniami wy-

nosi 50,00 PLN.

6. Opłata za biegi dla dzieci i młodzieży wynosi 15,00 PLN.

Pełna kwota uzyskana z wpłat od dzieci i młodzieży zostanie przezna-

czona na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla naj-

młodszych.

7. Za prawidłowe zgłoszenie uznawane jest wypełnienie formularza zgło-

szeniowego na stronie organizatora oraz wniesienie opłaty startowej.

Opłata startowa jest nieważna, jeśli została wniesiona po wyczerpaniu

limitu miejsc. W takim przypadku opłata zostanie zwrócona po potrące-

niu opłaty manipulacyjnej za przelew, zgodnie z taryfą banku.

8. Po prawidłowym zgłoszeniu obok nazwiska na liście startowej pojawi

się słowo TAK.

9. W przypadku odwołania lub zmiany terminu zawodów z powodów nieza-

leżnych od organizatora (np. Covid-19) opłata startowa będzie zwraca-

na w 100%!

10. Zawodnicy zgłoszeni a nie opłaceni będą usuwani z listy startowej po

upływie 7 dni od dnia rejestracji. Jest to związane z doświadczeniami

lat poprzednich, kiedy to zawodnicy po rejestracji zapominali o wniesie-

niu opłaty i sztucznie blokowali limit osób.

11. Do dnia 01.06.2022r. istnieje możliwość przepisania pakietu startowego

na innego zawodnika. Za czynność tą Organizator biegu nie będzie po-

bierał żadnej opłaty.Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesie-

nia pakietu na innego zawodnika, a opłata nie będzie zwracana rezy-

gnującym ze startu.

12. Z opłaty startowej na wszystkie biegi zwolnieni są zawodnicy, którzy w

poprzedniej edycji „Biegów w Rogoźniku 2021” zajęli I,II bądź III miej-

sce w kategorii OPEN kobiet lub mężczyzn.

13. Opłatę startową należy wnosić na konto Fundacji Z Pomocą Przyjaciół,

Bank Spółdzielczy w Będzinie, nr rachunku:

75 8438 0001 0020 3759 2000 0010

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę biegu.

V Kategorie wiekowe

1. Podczas biegów będą prowadzone następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – OPEN

– klasyfikacja dla najlepszej zawodniczki i zawodnika – mieszkańca

Gminy Bobrowniki

– klasyfikacje w 4 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

18 lat – 29 lat 30 lat – 39 lat 40 lat – 49 lat

50 lat i starsi

O przynależności do danej grupy wiekowej decyduje data urodzin w dniu

biegu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kla-

syfikacji. Dotyczy to przede wszystkim kategorii 60+. Zostanie ona

utworzona wyłącznie w przypadku zapisania się na poszczególne biegi

co najmniej 5 zawodników w danej kategorii.

VI Uczestnictwo

1. Prawo startu w BIEGACH W ROGOŹNIKU 2022 mają osoby, które do

dnia 11 czerwca 2022 roku ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły

18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświad-

czenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie

dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie w Biurze

Zawodów podpisu pod oświadczeniem o stanie zdrowia i o starcie w

zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Zawodnicy BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2022 biorą udział na własną od-

powiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wyni-

kającego z charakteru tego wydarzenia, które może polegać m.in. na

ryzyku utraty zdrowia i życia. Do uczestnictwa w BIEGACH W RO-

GOŹNIKU 2022 dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające dobry

stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczest-

nictwa w imprezach.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regu-

laminu oraz przepisów PZLA (i tym samym w pełni akceptacje powyż-

szych regulacje) oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowy-

ch oraz wizerunku przez Organizatora biegu w zakresie niezbędnym do

przeprowadzenia BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2022r., w tym na zamiesz-

czenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i dru-

kowanych.

6. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora (na adres

mailowy) informacji na temat „Biegów w Rogoźniku”.

7. We wszystkich biegach zabrania się udziału osób towarzyszących, po-

ruszających się obok zawodników na rowerach, rolkach itp.

8. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator dopuszcza su-

port na trasie biegu (na punktach żywieniowych).

9. Każdy z uczestników BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2022 otrzyma pamiąt-

kowy, wykonany ręcznie medal za uczestnictwo.

10. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną na stronie interneto-

wej www.biegiwrogozniku.pl

VII Biegi dla dzieci

1. OpłatastartowazaBIEGIDLADZIECIIMŁODZIEŻYwynosi15,00

PLN.

2. Wszystkie środki pozyskane z opłat od dzieci zostaną przekazane na

sfinansowanie wycieczek krajoznawczych organizowanych przez

Fundację i Wójta Gminy Bobrowniki.

3. Wszczególnychprzypadkachdzieckomożezostaćzwolnionezopłaty

startowej. Decyzja w tej kwestii leży po stronie Organizatora.

4. Kategorie wiekowe i dystanse biegów dla dzieci i młodzieży:

– bieg „Malucha” – rocznik 2016 i młodsi (nawierzchnia asfaltowa po

terenie parku). Dystans około 150m

– biegi dla dzieci – roczniki 2015,2014,2013 (nawierzchnia asfaltowa po

terenie parku). Dystans około 520m

– bieg dla dzieci – roczniki 2012,2011, 2010 (nawierzchnia asfaltowa po

terenie parku). Dystans około 750m

– bieg dla młodzieży – rocznik od 2009 – 2004 (nawierzchnia asfaltowa

po terenie parku). Dystans około 750m

5. Biegi dla dzieci i młodzieży odbywać się będą 11.06.2022r. od godziny

16:00

6. Dzieci i młodzież chcące wziąć udział w BIEGACH W ROGOŹNIKU

2022 muszą stawić się w Biurze Zawodów z rodzicem/opiekunem

prawnym.

7. Zapisy dzieci i młodzieży prowadzone będą wyłącznie przez stronę in-

ternetową „Biegów w Rogoźniku” www.biegiwrogozniku.pl do dnia 01

czerwca 2022r.

VIII Postanowienia końcowe

1. Podczaszawodówwszyscyzawodnicymusząposiadaćnumerystar-

towe przymocowane do koszulek na klatce piersiowej lub przypięte do

pasa na numer.Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłania-

nie numeru startowego (w części lub całości).

2. Biegiodbędąsiębezwzględunawarunkiatmosferyczne.

3. Organizatorniezapewniamiejscnoclegowych.

4. Organizatorjestubezpieczonyododpowiedzialnościcywilnejwobec

uczestników biegów. Nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpiecze-

nia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby,

wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić

w związku z obecnością zawodnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego

tytułu odpowiedzialności.

5. Organizatornieponosiodpowiedzialnościzawypadkimającemiejsce

na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

6. Organizatorzapewniauczestnikomobsługęmedycznąnaczastrwania

biegu.

7. Organizatorzapewniasobieprawododyskwalifikacjiiusunięcie

uczestnika z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez

obsługę medyczną biegu.

8. Organizatormaprawodyskwalifikacjizawodnikazpowoduskracania

trasy i niesportowego zachowania.

9. Organizatormaprawousunąćztrasybieguorazterenuimprezyosoby,

które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg bie-

gu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przy-

czyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

11. Dodatkowe informację można uzyskać mailowo: biuro@biegiwrogozni-

ku.pl

12. We wszystkich sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Organiza-

tor biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regu-

laminu.

IX Charakterystyka biegów

1. VI BIEG POD POCHODNIAMI

– start biegu – 11.06.2022r. godzina 21.30 w Amfiteatrze w Parku w

Rogoźniku.

– długość trasy – około 5,5 km (dwie pętle po 2,75 km);

trasa bez atestu; trasa biegu poprowadzona jest po alejkach

asfaltowych w Parku w Rogoźniku

– zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 45

minut.

W

szyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.

22:15, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz

poinformowania o tym fakcie organizatora

– wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie

elektronicznego pomiaru czasu

– uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń

osób zabezpieczających trasę biegu

– limit zawodników wynosi 200 osób

2. VIII ROGOCROSS

– start biegu – 11.06.2022r. godzina 11.00 w Amfiteatrze w Parku w

Rogoźniku

– długość trasy – około 11 km (bieg przełajowy); trasa bez atestu

trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec,

Gminy Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku

-trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym

natężeniu ruchu. W tych miejscach zawodników obowiązują zasady

ruchu drogowego

-zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2

godziny; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.

13.00 są obowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz do

poinformowania o tym fakcie Organizatora

-wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie

elektronicznego pomiaru czasu

-uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń

osób zabezpieczających trasę biegu

-ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do

biegów terenowych

– na trasie przewidziany jest jeden punkt odżywczy

– limit zawodników wynosi 200 osób

page6image2497648992

3. VII PÓŁMARATON DOROTKI Z PLUSEM

page6image2497611536

-start biegu – 11.06.2022r. godzina 10.45 w Amfiteatrze w Parku w Ro-

page6image2497551600

goźniku

-długość trasy: około 30 km (bieg przełajowy o charakterze górskim);

trasa bez atestu

-trasa biegu poprowadzona jest ścieżkami leśnymi i polnymi

-łączna suma przewyższeń na trasie to około +880 metrów

-trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym

natężeniu ruchu; w tych miejscach biegaczy obowiązują zasady ruchu

drogowego

-zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 5

godziny; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godziny

15.45 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz do

poinformowania o tym fakcie Organizatora

-zawodników obowiązuje limit czasowy na 19 km trasy (Góra Dorotka),

który wynosi 3h15minut (do 14:00)

-zawodnicy którzy nie opuszczą punktu w wyznaczonym czasie są zo-

bowiązane do przerwania biegu i zejścia z trasy; organizator zapewnia

transport na metę osób spoza limitu

-wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektro-

nicznego pomiaru czasu

-uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń

osób zabezpieczających trasę biegu

-ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do

biegów terenowych

-ze względów ekologicznych zaleca się posiadanie kubeczków wielo-

krotnego użycia

-na trasie przewidziane są dwa punkty odżywcze; 11km (stadion w Dą-

biu) i 19km (Góra Dorotka)

-w przypadku wysokich temperatur przewidziane są co najmniej 2 do-

datkowe punkty z wodą

– limit zawodników wynosi 200 osób

4. VI MARATON 7 JEZIOR

-start biegu – 11.06.2022 r. godzina 14:00 w Amfiteatrze w Parku w Ro-

goźniku

-długość trasy – około 43 km (bieg przełajowy); trasa bez atestu

-łączna suma przewyższeń na trasie to około +285 metrów;

-trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec,

Gminy Świerklaniec, Gminy Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku

-trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natę-

żeniu ruchu; w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu

drogowego

-zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 6

godzin; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.

20:30, zobowiązani są do przerwania biegu, zejścia z trasy i poinfor-

mowaniu o tym fakcie Organizatora

-zawodników obowiązują limity czasowe na 26 km trasy (pomiar czasu

page8image2455326448

w Miasteczku Śląski); limit wynosi 3h30min (do godz.18.00);

zawodnicy,

którzy nie dotrą do punktów w wyznaczonym czasie są zobowiązani do

przerwania biegu i zejścia z trasy; organizator zapewnia transport na

metę osób spoza limitu

-wyniki i ustalenie kolejności będą dokonywane na podstawie elektro-

nicznego pomiaru czasu

-uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń

osób zabezpieczających trasę biegu

-ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do

biegów terenowych

-ze względów ekologicznych zaleca się posiadanie kubeczków wielo-

krotnego użycia

-na trasie przewidziane są cztery punkty odżywcze; 8km Siemonia;

16,5km Bizja; 26km Miasteczko Śl.(pomiar czasu); 32km Świerklaniec

(droga 78)

-w przypadku wysokich temperatur przewidziane są co najmniej 2 do-

datkowe punkty z wodą

– limit zawodników wynosi 200 osób

page8image2455310992

5

. II ULTRA ROGO HERO

-start biegu – 11.06.2022r. godzina 4:00 w Amfiteatrze w Parku w Ro-

goźniku

-długość trasy – około 102 km (bieg przełajowy, jedna pętla);

trasa bez atestu

-łączna suma przewyższeń na trasie to około +932 metry;

-trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec,

Nadleśnictwa Koszęcin, Nadleśnictwa Siewierz, Gminy Świerklaniec,

Gminy Bobrowniki, Gminy Psary, miasta Będzin (Grodziec), miasta

Wojkowice (Skrzynówek) i terenie Parku w Rogoźniku

-trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natę-

żeniu ruchu; w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu

drogowego

-zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 18

godzin; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.

22:00, zobowiązani są do przerwania biegu, zejścia z trasy i poinfor-

mowaniu o tym fakcie Organizatora

page9image2516729888

-zawodników obowiązują limity czasowe na trasie:

page9image2516740320

*52 km trasy (punkt z wodą w miejscowości Strąków); limit wynosi

page9image2496486480

9h00min (do godz.13.00);

*72 km trasy (punkt odżywczy Przeczyce); limit wynosi 13 godzin (do godziny 17:00);

-zawodnicy, którzy nie dotrą do punktów w wyznaczonym czasie są zo-

bowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy;

organizator zapewnia transport na metę osób spoza limitu

– zaproponowane limity dają realną szansę ukończenia zawodów do

godziny 22.00

– na 60km trasy przewidziany jest przepak; przepak będzie można od-

dać w biurze zawodów do momentu startu zawodów;

odbiór przepaku będzie możliwy na podstawie numeru startowego

-wyniki i ustalenie kolejności będą dokonywane na podstawie elektro-

nicznego pomiaru czasu

-uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń

osób zabezpieczających trasę biegu

-ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do

biegów terenowych

-ze względów ekologicznych zaleca się posiadanie kubeczków wielo-

krotnego użycia

– wyposażenie obowiązkowe:

*plecak biegowy lub nerka biegowa mieszcząca sprzęt

*pojemnik na napoje (minimum 1 litr)

*naładowany i włączony telefon komórkowy

*urządzenie GPS z wgraną trasą biegu (zegarek lub telefon)

*folia NRC

*dokument potwierdzający tożsamość (może być aplikacja mObywatel)

– wyposażenie zalecane

*kije trekingowe

*czapka lub chusta wielofunkcyjna typu Buff

*latarka (sugerujemy zabranie latarki z przepaku na 60m)

-na trasie przewidziane jest siedem punktów odżywczych; 15,5km

Świerklaniec Bizja; 30km Zielona most; 45km droga techniczna przy

autostradzie A1; 59km Brudzowice leśniczówka; 72km Przeczyce zapo-

ra; 83km Dąbie stadion; 91km Góra Dorotka

-w przypadku wysokich temperatur przewidziane jest co najmniej 5 d

Komentowanie jest wyłączone.