Regulamin “Biegów w Rogoźniku ” 17.06.2023

REGULAMIN “BIEGÓW W ROGOŹNIKU”                                                 17 CZERWCA 2023R.

I ORGANIZATOR

1. Fundacja „Z Pomocą Przyjaciół”, 42-582 Rogoźnik, ul. Szkolna 10

2. Biegi odbywają się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Bobrowniki, Pani Małgorzaty Bednarek.

3. Współorganizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach.

4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Z Pomocą Przyjaciół”, ul. Szkolna 10, 42-582 Rogoźnik, reprezentowana przez PrezesaZarządu Andrzeja Pitasa.

5. Zasady COVID-19 – ze względu na trudny do przewidzenia scenariusz rozwoju pandemii Coronavirusa, Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów, także po rozpoczęciu zapisów na biegi. Zmiany zostaną wprowadzone w sytu-acji, kiedy pierwotnie planowany przebieg zawodów będzie niemożliwy do przeprowadzenia ze względu na obowiązujące przepisy.

II TERMIN, MIEJSCE ZAWODÓW I DYSTANSE

1. Termin zawodów: 17 czerwca 2023r. (sobota)

2. Miejsce zawodów (biuro/start/meta): Amfiteatr w Rogoźniku, ul. Modrzewiowa 1;42-582 Rogoźnik; woj. Śląskie

3. Dystanse podczas BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2023r. :

– III Ultra Rogo Hero (URH) – dystans około 104 km, start o godz. 4:00

– VII Maraton 7 Jezior (M7J) – dystans ok.43km,start o godz. 14:00

– VIII Półmaraton Dorotki z Plusem (PD+) – dystans około 30km, start o godz.15:00

IX Rogocross (RC) – dystans około 11km, start o godz.17:00

VII Bieg pod Pochodniami – dystans około 5,5km (dwie pętle), start o godz.21:30

Nordic Walking– dystans około 11 km, start o godz. 17:00 (regulamin zasad sędziowania marszu znajduje się w zakładce “Regulamin              Nordic Walking” na stronie www.biegiwrogozniku.pl)

 Biegi dla dzieci i młodzieży – start o godz. 13:00

 Kategorie wiekowe i dystanse biegów dla dzieci i młodzieży:

– bieg „Malucha” –”zerówka” i młodsi (nawierzchnia asfaltowa po

terenie parku). Dystans około 150m

– biegi dla dzieci –klasy I-III (nawierzchnia asfaltowa po

terenie parku). Dystans około 520m

– bieg dla dzieci – klasy IV-VI (nawierzchnia asfaltowa po

terenie parku). Dystans około 750m

– bieg dla młodzieży –klasy VII-VIII i szkoły ponadpodstawowe do 18 lat

(nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 750m

  Dzieci i młodzież chcące wziąć udział w BIEGACH W ROGOŹNIKU

2023 muszą stawić się w Biurze Zawodów z rodzicem/opiekunem

prawnym.

Zapisy dzieci i młodzieży prowadzone będą wyłącznie przez stronę in-

ternetową „Biegów w Rogoźniku” www.biegiwrogozniku.pl do dnia 10

czerwca 2023r.

III BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT

1. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów odbywać się będzie w Biurze Zawodów – Amfiteatr, Park w Ro-goźniku ul. Modrzewiowa 1 w dniu zawodów od godziny 11:00 do godziny 20:00, ale nie później niż na 30 minut przed startem danego biegu.

2. Wyjątek stanowi Ultra Rogo Hero, dla którego biuro zawodów będzie otwarte w piątek 16.06.2023r. od 17:00-22:00 oraz w sobotę 17.06.2023r. od 3.00-3.45.

3. Organizator zapewnia depozyt. Depozyt będzie dozorowany, jednak

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w

depozycie. Rzeczy pozostawione w depozycie będą identyfikowane

według numerów startowych, a ich odbiór z depozytu będzie możliwy

po okazaniu numeru startowego.

IV ZAPISY I OPŁATY

1. Zapisy na wszystkie biegi rozpoczynają się w środę 30.11.2022r.

2. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie

formularza zgłoszeniowego na stronie www.biegiwrogozniku.pl w za-

kładce „ZAPISY”

3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10.06.2023r. lub do osiągnięcia

limitu miejsc.

4. Limit miejsc na Maratonie 7 Jezior, Półmaratonie Dorotki z Plusem,

i Biegu pod Pochodniami wynosi po 200 osób dla każdego z

biegów.

Limit miejsc na Rogocross wynosi 250 osób.

Limit miejsc dla Ultra Rogo Hero to 100 osób.

Limit miejsc dla Nordic Walking to 150 osób.

5. Opłata startowa za udział w Ultra Rogo Hero wynosi 100 PLN.

Opłata startowa za udział w Maratonie 7 Jezior i  Pół-

maratonie Dorotki z Plusem wynosi 75 PLN.

Opłata za udział w  Rogocross , Biegu pod Pochodniami i Nordic Walking wy-

nosi 50 PLN.

6. Opłata za biegi dla dzieci i młodzieży wynosi 20 PLN.

Pełna kwota uzyskana z wpłat od dzieci i młodzieży zostanie przezna-

czona na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla naj-

młodszych.

7. Za prawidłowe zgłoszenie uznawane jest wypełnienie formularza zgło-

szeniowego na stronie organizatora oraz wniesienie opłaty startowej.

Opłata startowa jest nieważna, jeśli została wniesiona po wyczerpaniu

limitu miejsc. W takim przypadku opłata zostanie zwrócona po potrące-

niu opłaty manipulacyjnej za przelew, zgodnie z taryfą banku.

8. Po prawidłowym zgłoszeniu obok nazwiska na liście startowej pojawi

się słowo TAK.

9. W przypadku odwołania lub zmiany terminu zawodów z powodów nieza-

leżnych od organizatora (np. Covid-19) opłata startowa będzie zwraca-

na w 100%!

 10. Do dnia 01.06.2023r. istnieje możliwość przepisania pakietu startowego

na innego zawodnika. Za czynność tą Organizator biegu nie będzie po-

bierał żadnej opłaty.Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesie-

nia pakietu na innego zawodnika, a opłata nie będzie zwracana rezy-

gnującym ze startu.

11. Z opłaty startowej na wszystkie biegi zwolnieni są zawodnicy, którzy w

poprzedniej edycji „Biegów w Rogoźniku 2022” zajęli I,II bądź III miej-

sce w kategorii OPEN kobiet lub mężczyzn.

12. Opłatę startową należy wnosić na konto Fundacji Z Pomocą Przyjaciół,

Bank Spółdzielczy w Będzinie, nr rachunku:

75 8438 0001 0020 3759 2000 0010

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę biegu.

13. Termin wniesienia opłaty wynosi 7 dni od dni zapisu. Po tym okresie Organizator ma prawo                                                                                  skreślenia zawodnika z listy uczestników.

V KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

1. Podczas biegów będą prowadzone następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – OPEN

– klasyfikacja dla najlepszej zawodniczki i zawodnika – mieszkańca

Gminy Bobrowniki

– klasyfikacje w 4 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

18 lat – 29 lat ,30 lat – 39 lat, 40 lat – 49 lat

50 lat i starsi

O przynależności do danej grupy wiekowej decyduje data urodzin w dniu

biegu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kla-

syfikacji. Dotyczy to przede wszystkim kategorii 60+. Zostanie ona

utworzona wyłącznie w przypadku zapisania się na poszczególne biegi

co najmniej 5 zawodników w danej kategorii.

VI KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

  1. W klasyfikacji drużynowej nagradzane będą 3 najlepsze zespoły
  2. Drużyna musi się składać z co najmniej 5 osób i być mieszana, co oznacza, że w składzie musi się znajdować co najmniej jedna kobieta i jeden mężczyzna, np. 4 kobiety + jeden mężczyzna, 2 kobiety + 3 mężczyzn i wszystkie inne możliwości.
  3. Do klasyfikacji drużynowej będą wliczani zawodnicy z wszystkich dystansów „Biegów w Rogoźniku 2023” (URH 104km, M7J 43km, PD+30km, Rogocross 11km, Nordic Walking11km, Bieg pod Pochodniami 5,5km).
  4. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana będzie na podstawie sumy punktów uzyskanych przez członków drużyny.
  5. Punkty przyznane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN mężczyzn i kobiet.
  6. Zwycięzcą zostanie drużyna, która uzyska NAJMNIEJSZĄ!!! ilość punktów.
  7. Za pierwsze miejsce uzyskuje się 1 pkt, za 10 miejsce 10pkt, a za 67 miejsce 67pkty itd.
  8. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jedną drużynę o kolejności zdecydują wyższe miejsca w klasyfikacji indywidualnej członków drużyny.
  9. Jeśli miejsca 5 najszybszych zawodników nadal nie rozstrzyga o kolejności, to pod uwagę są brani kolejni zawodnicy z danej drużyny. Gdy drużyna posiada tylko 5 zawodników, to w takim przypadku przegrywa.
  10. Przykład:

„Drużyna A” w składzie 3 kobiety + 2 mężczyzn.

Kobiety  zajmują odpowiednio 4 miejsce RC, 6 miejsce Maraton, 1 miejsce URH, a mężczyźni 3 miejsce PD+, 1 miejsce URH = drużyna zdobywa 15 punktów

„Drużyna B” w składzie 4 kobiety + 1 mężczyzna.

Kobiety zajmują odpowiednio 1 miejsce RC, 3 miejsce Bieg pod Pochodniami, 4 miejsce Nordic Walking, 2 miejsce URH, a mężczyzna 3 miejsce w Biegu pod Pochodniami = drużyna zdobywa 13 punktów

Wygrywa „Drużyna B”

 

VII UCZESTNICTWO

1. Prawo startu w BIEGACH W ROGOŹNIKU 2023 mają osoby, które do

dnia 17 czerwca 2023 roku ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły

18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświad-

czenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie

dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie w Biurze

Zawodów podpisu pod oświadczeniem o stanie zdrowia i o starcie w

zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Zawodnicy BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2023 biorą udział na własną od-

powiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wyni-

kającego z charakteru tego wydarzenia, które może polegać m.in. na

ryzyku utraty zdrowia i życia. Do uczestnictwa w BIEGACH W RO-

GOŹNIKU 2023 dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające dobry

stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczest-

nictwa w imprezach.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regu-

laminu oraz przepisów PZLA (i tym samym w pełni akceptacje powyż-

szych regulacje) oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowy-

ch oraz wizerunku przez Organizatora biegu w zakresie niezbędnym do

przeprowadzenia BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2023r., w tym na zamiesz-

czenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i dru-

kowanych.

6. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora (na adres

mailowy) informacji na temat „Biegów w Rogoźniku”.

7. We wszystkich biegach zabrania się udziału osób towarzyszących, po-

ruszających się obok zawodników na rowerach, rolkach itp.

8. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator dopuszcza su-

port na trasie biegu (na punktach żywieniowych).

9. Każdy z uczestników BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2023 otrzyma pamiąt-

kowy, wykonany ręcznie medal za uczestnictwo.

10. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną na stronie interneto-

wej www.biegiwrogozniku.pl

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery star-

towe przymocowane do koszulek na klatce piersiowej lub przypięte do

pasa na numer. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłania-

nie numeru startowego (w części lub całości).

2. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec

uczestników biegów. Nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpiecze-

nia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby,

wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić

w związku z obecnością zawodnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego

tytułu odpowiedzialności.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce

na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

6. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania

biegu.

7. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcie

uczestnika z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez

obsługę medyczną biegu.

8. Organizator ma prawo dyskwalifikacji zawodnika z powodu skracania

trasy i niesportowego zachowania.

9. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby,

które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg bie-

gu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przy-

czyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

11. Dodatkowe informację można uzyskać mailowo: biuro@biegiwrogozni-

ku.pl

12. We wszystkich sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Organiza-

tor biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regu-

laminu.

IX CHARAKTERYSTYKA BIEGÓW

1. VII BIEG POD POCHODNIAMI

start biegu – 17.06.2023r. godzina 21.30 w Amfiteatrze w Parku w

Rogoźniku.

– długość trasy – około 5,5 km (dwie pętle po 2,75 km);

trasa bez atestu; trasa biegu poprowadzona jest po alejkach

asfaltowych w Parku w Rogoźniku

– zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 45

minut.

Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.

22:15, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz

poinformowania o tym fakcie organizatora

– wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie

elektronicznego pomiaru czasu

– uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń

osób zabezpieczających trasę biegu

limit zawodników wynosi 200 osób

2. IX ROGOCROSS

start biegu – 17.06.2023r. godzina 17.00 w Amfiteatrze w Parku w

Rogoźniku

– długość trasy – około 11 km (bieg przełajowy); trasa bez atestu

trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec,

Gminy Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku

-trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym

natężeniu ruchu. W tych miejscach zawodników obowiązują zasady

ruchu drogowego

-zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2

godziny; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.

19.00 są obowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz do

poinformowania o tym fakcie Organizatora

-wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie

elektronicznego pomiaru czasu

-uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń

osób zabezpieczających trasę biegu

-ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do

biegów terenowych

– na trasie przewidziany jest jeden punkt odżywczy

limit zawodników wynosi 250 osób

– Rogocross jest zaliczany do III Zagłębiowskiego Pucharu Crossowego

3. VIII PÓŁMARATON DOROTKI Z PLUSEM

start biegu – 17.06.2023r. godzina 15:00 w Amfiteatrze w Parku w Ro-

goźniku

-długość trasy: około 30 km (bieg przełajowy o charakterze górskim);

trasa bez atestu

-trasa biegu poprowadzona jest ścieżkami leśnymi i polnymi

-łączna suma przewyższeń na trasie to około +880 metrów

-trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym

natężeniu ruchu; w tych miejscach biegaczy obowiązują zasady ruchu

drogowego

-zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 5

godzin; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godziny

20:00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz do

poinformowania o tym fakcie Organizatora

-zawodników obowiązuje limit czasowy na 19 km trasy (Góra Dorotka),

który wynosi 3h15minut (do 18:15)

-zawodnicy którzy nie opuszczą punktu w wyznaczonym czasie są zo-

bowiązane do przerwania biegu i zejścia z trasy; organizator zapewnia

transport na metę osób spoza limitu

-wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektro-

nicznego pomiaru czasu

-uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń

osób zabezpieczających trasę biegu

-ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do

biegów terenowych

-ze względów ekologicznych zaleca się posiadanie kubeczków wielo-

krotnego użycia

-na trasie przewidziane są dwa punkty odżywcze; 11km (stadion w Dą-

biu) i 19km (Góra Dorotka)

-w przypadku wysokich temperatur przewidziane są co najmniej 3 do-

datkowe punkty z wodą

limit zawodników wynosi 200 osób

-za rekord trasy, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, przewidziana jest nagroda w formie bonu do sklepu sportowego w wysokości 1000 PLN (kumulacja z roku ubiegłego); jeśli rekord nie zostanie pobity to nagroda przechodzi na następny rok

4. VII MARATON 7 JEZIOR

-start biegu17.06.2023 r. godzina 14:00 w Amfiteatrze w Parku w Ro-

goźniku

-długość trasy – około 43 km (bieg przełajowy); trasa bez atestu

-łączna suma przewyższeń na trasie to około +285 metrów;

-trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec,

Gminy Świerklaniec, Gminy Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku

-trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natę-

żeniu ruchu; w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu

drogowego

-zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 6

godzin; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.

20:00, zobowiązani są do przerwania biegu, zejścia z trasy i poinfor-

mowaniu o tym fakcie Organizatora

-zawodników obowiązują limity czasowe na 26 km trasy (pomiar czasu

w Miasteczku Śląski); limit wynosi 3h30min (do godz.17:30);

zawodnicy,

którzy nie dotrą do punktów w wyznaczonym czasie są zobowiązani do

przerwania biegu i zejścia z trasy; organizator zapewnia transport na

metę osób spoza limitu

-wyniki i ustalenie kolejności będą dokonywane na podstawie elektro-

nicznego pomiaru czasu

-uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń

osób zabezpieczających trasę biegu

-ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do

biegów terenowych

-ze względów ekologicznych zaleca się posiadanie kubeczków wielo-

krotnego użycia

-na trasie przewidziane są cztery punkty odżywcze; 8km Siemonia;

16,5km Bizja; 26km Miasteczko Śl.(pomiar czasu); 32km Świerklaniec

(droga 78)

-w przypadku wysokich temperatur przewidziane są co najmniej 2 do-

datkowe punkty z wodą

limit zawodników wynosi 200 osób

-za rekord trasy, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, przewidziana jest nagroda w formie bonu do sklepu sportowego w wysokości 1000 PLN (kumulacja z roku ubiegłego); jeśli rekord nie zostanie pobity to nagroda przechodzi na następny rok

5. III ULTRA ROGO HERO

start biegu – 17.06.2023r. godzina 4:00 w Amfiteatrze w Parku w Ro-

goźniku

-długość trasy – około 104 km (bieg przełajowy, jedna pętla);

trasa bez atestu

-łączna suma przewyższeń na trasie to około +932 metry;

-trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec,

Nadleśnictwa Koszęcin, Nadleśnictwa Siewierz, Gminy Świerklaniec,

Gminy Bobrowniki, Gminy Psary, miasta Będzin (Grodziec), miasta

Wojkowice (Skrzynówek) i terenie Parku w Rogoźniku

-trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natę-

żeniu ruchu; w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu

drogowego

-zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 18

godzin; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.

22:00, zobowiązani są do przerwania biegu, zejścia z trasy i poinfor-

mowaniu o tym fakcie Organizatorapage9image2516729888

-zawodników obowiązują limity czasowe na trasie

*52 km trasy (przepak i punkt z odżywczy w miejscowości Strąków); limit wynosi

9h00min (do godz.13.00);

*71 km trasy (punkt odżywczy Przeczyce); limit wynosi 13 godzin (do godziny 17:00);

-zawodnicy, którzy nie dotrą do punktów w wyznaczonym czasie są zo-

bowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy;

organizator zapewnia transport na metę osób spoza limitu

– zaproponowane limity dają realną szansę ukończenia zawodów do

godziny 22.00

– na 52km trasy(Strąków) przewidziany jest przepak; przepak będzie można od-

dać w biurze zawodów do momentu startu zawodów;

odbiór przepaku będzie możliwy na podstawie numeru startowego po powrocie wolontariuszy z punktu

-wyniki i ustalenie kolejności będą dokonywane na podstawie elektro-

nicznego pomiaru czasu

-uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń

osób zabezpieczających trasę biegu

-ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do

biegów terenowych

-ze względów ekologicznych zaleca się posiadanie kubeczków wielo-

krotnego użycia

– wyposażenie obowiązkowe:

*plecak biegowy lub nerka biegowa mieszcząca sprzęt

*pojemnik na napoje (minimum 1 litr)

*naładowany i włączony telefon komórkowy

*urządzenie GPS z wgraną trasą biegu (zegarek lub telefon)

*folia NRC

*dokument potwierdzający tożsamość (może być aplikacja mObywatel)

*kubek na napoje wielokrotnego użytku

wyposażenie zalecane

*kije trekingowe

*czapka lub chusta wielofunkcyjna typu Buff

*latarka (sugerujemy zabranie latarki z przepaku na 60m)

-na trasie przewidziane jest siedem punktów odżywczych; 15,5km

Świerklaniec Bizja; 30km Zielona most; 45km droga techniczna przy

autostradzie A1; 59km Brudzowice leśniczówka; 72km Przeczyce zapo-

ra; 83km Dąbie stadion; 91km Góra Dorotka

-w przypadku wysokich temperatur przewidziane jest co najmniej 5 dodatkowych punktów z wodą

limit zawodników wynosi 100 osób

-za rekord trasy, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, przewidziana jest nagroda w formie bonu do sklepu sportowego w wysokości 500 PLN;

6.NORDIC WALKING

start zawodów 17.06.2023r. godzina 17.00

w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku

-zawody odbędą się pod nadzorem sędziów Nordic Walking z uprawnieniami

-szczegółowy regulamin zawodów Nordic Walking zostanie zaprezentowany w późniejszym terminie

-długość trasy – około 11 km; trasa przełajowa, trudna, bez atestu; trasa przemarszu

poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Gminie Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku                                                         -trasa przemarszu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu.

W tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu drogowego                                                                                                                     -zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny;

wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 20.00 są obowiązani do przerwania

biegu i zejścia z trasy oraz do poinformowania o tym fakcie Organizatora

-wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu

-uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu

-ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do biegów terenowych

-na trasie przewidziany jest jeden punkt odżywczy

limit zawodników wynosi 150 osób

 

 

Komentowanie jest wyłączone.