Regulamin “BIEGÓW W ROGOŹNIKU” 19 CZERWCA 2021R.

REGULAMIN „BIEGÓW W ROGOŹNIKU” – 19 czerwca 2021r.

I   Organizator

 1. Fundacja „Z Pomocą Przyjaciół”, 42-582 Rogoźnik, ul. Szkolna 10
 2. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach
 3. Biegi odbywają się pod honorowym patronatem Wójt Gminy Bobrowniki,  Pani Małgorzaty Bednarek
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Z Pomocą Przyjaciół”, ul. Szkolna 10, 42-582 Rogoźnik, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Andrzeja Pitasa.
 2. Zasady COVID-19 –  ze względu na trudny do przewidzenia scenariusz rozwoju pandemii Coronavirusa, Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów, także po rozpoczęciu zapisów na biegi. Zmiany zostaną wprowadzone w sytuacji, kiedy pierwotnie planowany przebieg zawodów będzie niemożliwy do przeprowadzenia ze względu na obowiązujące przepisy.

II   Termin, miejsce zawodów, dystanse

 1. Termin zawodów: 19 czerwca 2021r. (sobota)
 2. Miejsce zawodów (baza): Amfiteatr w Rogoźniku, ul. Modrzewiowa 1; 42-582 Rogoźnik; woj. Śląskie
 3. Dystanse podczas BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2021r.  :
 • V Maraton 7 Jezior (M7J) – dystans ok.43km
 • VI Półmaraton Dorotki z Plusem (PD+) – dystans około 30km
 • VII Rogocross (RC) – dystans około  11km
 • V Bieg pod Pochodniami – dystans około 5,5km (dwie pętle)
 • Nordic Walking – dystans około 11km (ta sama trasa co Rogocross)
 • biegi dla dzieci i młodzieży – dystanse od 150m-750m

III   Biuro zawodów i depozyt

 1. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów  odbywać się będzie w Biurze ZawodówAmfiteatr, Park w Rogoźniku ul. Modrzewiowa 1  w dniu zawodów od godziny 730 do godziny 2000, ale nie później niż na 30 minut przed startem danego biegu.
 2. Organizator zapewnia depozyt. Depozyt będzie dozorowany, jednak Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. Rzeczy pozostawione w depozycie będą identyfikowane według numerów startowych, a ich odbiór z depozytu będzie możliwy po okazaniu numeru startowego.

IV   Zapisy i opłaty

 1. Zapisy na wszystkie biegi rozpoczynają się We wtorek 08.12.2020r. około godz.18.00
 2. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.biegiwrogozniku.pl w zakładce „ZAPISY”
 3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 08.06.2021r. lub do osiągnięcia limitu miejsc.
 4. Limit miejsc na Maratonie 7 Jezior, Półmaratonie Dorotki z Plusem, Rogocross i Biegu pod Pochodniami wynosi po 200 osób dla każdego z biegów.Limit miejsc dla przemarszu Nordic Walking to 50 osób.
 1. Opłata startowa za udział w Maratonie 7 Jezior, Półmaratonie Dorotki z Plusem, Rogocross, Biegu pod Pochodniami i Nordic Walking wpłacona do dnia 28 lutego 2021r. wynosi 40,00 PLN, natomiast opłata wniesiona po tej dacie wynosi 50,00 PLN.
 2. Za prawidłowe zgłoszenie uznawane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie organizatora oraz wniesienie opłaty startowej. Opłata startowa jest nieważna, jeśli została wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. W takim przypadku opłata zostanie zwrócona po potrąceniu opłaty manipulacyjnej za przelew, zgodnie z taryfą banku..
 3. Po prawidłowym zgłoszeniu obok nazwiska na liście startowej pojawi się słowo TAK.
 4. Informujemy, że zawodnicy zgłoszeni a nie opłaceni będą usuwani z listy startowej po upływie 30 dni od dnia rejestracji. Jest to związane z doświadczeniami lat poprzednich, kiedy to zawodnicy po rejestracji zapominali o wniesieniu opłaty i sztucznie blokowali limit osób.
 5. Do dnia 08.06.2021r. istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika. Za czynność tą Organizator biegu nie będzie pobierał żadnej opłaty.Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia pakietu na innego zawodnika, a opłata nie będzie zwracana rezygnującym ze startu.
 1. Z opłaty startowej na wszystkie biegi zwolnieni są zawodnicy, którzy w poprzedniej edycji „Biegów w Rogoźniku 2020” zajęli I,II bądź III miejsce w kategorii OPEN kobiet lub mężczyzn. Zapis ten nie dotyczy zawodników Nordic Walking, ze względu na towarzyski charakter przemarszu.
 2. Opłatę startową należy wnosić na konto Fundacji Z Pomocą Przyjaciół, 

Bank Spółdzielczy w Będzinie, nr rachunku:

 75 8438 0001 0020 3759 2000 0010

             – w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę biegu.

V   Kategorie wiekowe

 1. Podczas biegów będą prowadzone następujące klasyfikacje: 

– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – OPEN

– klasyfikacja dla najlepszej zawodniczki i zawodnika – mieszkańca Gminy Bobrowniki.

             – klasyfikacje w 4 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 • 18 lat – 29 lat
 • 30 lat – 39 lat
 • 40 lat – 49 lat
 • 50 lat i starsi

                O przynależności do danej grupy wiekowej decyduje data urodzin w dniu biegu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. Dotyczy to przede wszystkim kategorii 60+. Zostanie ona utworzona wyłącznie w przypadku zapisania się na poszczególne biegi co najmniej 5 zawodników w tej kategorii.

VI   Uczestnictwo

 1. Prawo startu w BIEGACH W ROGOŹNIKU 2021   mają osoby, które do dnia 19 czerwca 2021 roku ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. 
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie w Biurze Zawodów podpisu pod oświadczeniem o stanie zdrowia i o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 1. Zawodnicy BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2021 biorą udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które może polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Do uczestnictwa w BIEGACH W ROGOŹNIKU 2021   dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezach.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązuje  się do ich przestrzegania. 
 3. Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora biegu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2021r., w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych. 
 4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora (na adres mailowy) informacji na temat „Biegów w Rogoźniku”.
 5. We wszystkich biegach zabrania się udziału osób towarzyszących, poruszających się obok zawodników na rowerach, rolkach itp. 
 6. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator dopuszcza suport na trasie biegu (na punktach żywieniowych)
 7. Każdy z uczestników BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2021 otrzyma pamiątkowy medal za uczestnictwo.
 8. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.biegiwrogozniku.pl 

VII   Biegi dla dzieci

 1. Opłata startowa za BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY wynosi 10,00 PLN.

     Wszystkie środki pozyskane z opłat od dzieci zostaną przekazane na sfinansowanie wycieczek krajoznawczych organizowanych przez Fundację i Wójta Gminy Bobrowniki.

 1. W szczególnych przypadkach dziecko może zostać zwolnione z opłaty startowej. Decyzja w tej kwestii leży po stronie Organizatora.
 2. Kategorie wiekowe i dystanse  biegów dla dzieci i młodzieży:
 • bieg „Malucha” – rocznik 2015 i młodsi (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 150m.
 • biegi dla dzieci – roczniki 2014,2013,2012 (nawierzchnia asfaltowa po terenie  parku). Dystans około 520m
 • bieg dla dzieci – roczniki 2011,2010, 2009 (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 750m
 • bieg dla młodzieży – rocznik od 2008 – 2003 (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 750m
 1. Biegi dla dzieci i młodzieży odbywać się będą 19.06.2021r. od godziny 16:00
 2. Dzieci i młodzież chcące wziąć udział w BIEGACH W ROGOŹNIKU 2021  muszą stawić się w Biurze Zawodów z rodzicem/opiekunem prawnym.
 3.    Zapisy dzieci i młodzieży prowadzone będą wyłącznie przez stronę internetową „Biegów w Rogoźniku” www.biegiwrogozniku.pl do dnia 08 czerwca 2021r.

VIII   Postanowienia końcowe

 1. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek na klatce piersiowej lub przypięty do pasa na numer.Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych. 
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu. Nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością uczestnictwa zawodnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu. 
 5. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu. 
 6. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcie uczestnika z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez obsługę medyczną biegu. 
 7. Organizator ma prawo dyskwalifikacji zawodnika z powodu skracania trasy i niesportowego zachowania. 
 8. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. 
 10. Dodatkowe informację można uzyskać mailowo: biuro@biegiwrogozniku.pl
 11. We wszystkich sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Organizator biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu. 

IX  Charakterystyka biegów

  1.     V BIEG POD POCHODNIAMI 

 • start biegu – 19.06.2021r. godzina 21.30 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku.
 • długość trasy –  około 5,5 km (dwie pętle po 2,75 km); trasa bez atestu
 • trasa biegu poprowadzona jest po alejkach asfaltowych w Parku w Rogoźniku
 • zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 45 minut
 • wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 22:15, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz poinformowania o tym fakcie organizatora
 • wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu
 • uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.

      

  2.   VII ROGOCROSS

 • start biegu – 19.06.2021r. godzina 9.00 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku
 • długość trasy – około 11 km (bieg przełajowy); trasa bez atestu
 • trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Gminy  Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku
 • trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu. W tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu drogowego
 • zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2 godziny; 
 • wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 11.00 są obowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz do poinformowania o tym fakcie Organizatora
 • wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu
 • uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób  zabezpieczających trasę biegu
 • ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do biegów terenowych

  3.    VI PÓŁMARATON DOROTKI Z PLUSEM

 • start biegu – 19.06.2021r. godzina 11.00 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku
 • długość trasy: około 30 km (bieg przełajowy o charakterze górskim); trasa bez atestu
 • trasa biegu poprowadzona jest ścieżkami leśnymi i polnymi 
 • łączna suma przewyższeń na trasie to około +780 metrów i -780 metrów; 
 • trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu; w tych miejscach biegaczy obowiązują zasady ruchu drogowego 
 • zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 5 godziny; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godziny 16.00   zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz do poinformowania o tym fakcie Organizatora
 • zawodników obowiązuje limit czasowy na 19 km trasy (szczyt Góry Dorotka), który wynosi 3h15minut (do 14:15) 
 • zawodnicy którzy nie opuszczą punktu w wyznaczonym czasie są zobowiązane do przerwania biegu i zejścia z trasy; organizator zapewnia transport na metę osób spoza  limitu
 • wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu
 • uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu
 • ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do biegów terenowych
 • na trasie przewidziane są dwa punkty żywieniowe; 11km (stadion w Dąbiu) i 19km (szczyt Góry Dorotka)

    

  4.   V MARATON 7 JEZIOR

 • start biegu – 19.06.2021r. godzina 14:30 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku
 • długość trasy – około 43 km (bieg przełajowy); trasa bez atestu
 • łączna suma przewyższeń na trasie to około +285 metrów i -285 metrów; 
 • trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Gminy Świerklaniec, Gminy Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku
 • trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu; w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu drogowego
 • zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 6 godzin; 
 • wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 20:30, zobowiązani są do przerwania biegu, zejścia z trasy i poinformowaniu o tym fakcie Organizatora 
 • zawodników obowiązują limity czasowe na 26 km trasy (pomiar czasu w Miasteczku Śląski); limit wynosi 3h 30min do godz.18.00) 
 • zawodnicy, którzy nie dotrą do punktów w wyznaczonym czasie są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy; organizator zapewnia transport na metę osób spoza  limitu
 • wyniki i ustalenie kolejności będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu
 • uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób   zabezpieczających trasę biegu
 • ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do biegów terenowych
 • na trasie przewidziane są cztery punkty żywieniowe; o ich rozmieszczeniu poinformujemy w osobnym komunikacie.

 5.   NORDIC WALKING 

 • start przemarszu – 19.06.2021r. godzina 9.00 z Amfiteatru w Parku w Rogoźniku, razem z zawodnikami Rogocross-u
 • długość trasy – około 11 km (trasa VII-go Rogocrossu)
 • trasa przemarszu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Gminy Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku
 • trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu; w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu drogowego
 • na trasie znajdować się będzie punkty odżywiania
 • zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny; 
 • wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 12:00, są zobowiązani do przerwania biegu, zejścia z trasy i poinformowania o tym fakcie Organizatora
 • wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu
 • uczestnicy na trasie przemarszu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę 

Komentowanie jest wyłączone.