Regulamin Biegów w Rogoźniku 2020

REGULAMIN „BIEGÓW W ROGOŹNIKU” – 20 czerwca 2020r. 

I   Organizator

 1. Fundacja „Z Pomocą Przyjaciół”, 42-582 Rogoźnik, ul. Szkolna 10
 2. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach
 3. Biegi odbywają się pod honorowym patronatem Wójt Gminy Bobrowniki,  Pani Małgorzaty Bednarek
 4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Z Pomocą Przyjaciół”, ul. Szkolna 10, 42-582 Rogoźnik, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Andrzeja Pitas

II   Termin i miejsce zawodów

 1. Termin zawodów: 20 czerwca 2020r. (sobota)
 2. Miejsce zawodów: Amfiteatr w Rogoźniku, ul. Modrzewiowa 1; 42-582 Rogoźnik; woj. śląskie
 3. Dystanse podczas BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2020  :

– IV Maraton Siedmiu Jezior (M7J) – dystans ok. 43 km

– Półmaraton Dorotki z Plusem (być może pod zmienioną nazwą) – dystans około 29,5 km

– VI Rogocross (RC) – dystans około  11 km

– V Bieg pod Pochodniami – dystans około 5,5 km

– Nordic Walking – dystans około 11 km (ta sama trasa co Rogocross)

– biegi dla dzieci i młodzieży – dystanse od 150m-750m

III   Biuro zawodów i depozyt

 1. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów oraz pakietów startowych  odbędzie się w Biurze Zawodów działającym w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku ul. Modrzewiowa 1 w dniu zawodów od godziny 1100 do godziny 2000.
 2. Organizator zapewnia depozyt. Depozyt będzie pilnowany, jednak organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie; rzeczy pozostawione w depozycie będą identyfikowane według numerów startowych; odbiór rzeczy z depozytu będzie możliwy po okazaniu numeru startowego.

IV   Zapisy i opłaty

 1. Zapisy na wszystkie biegi rozpoczynają się w sobotę 30.11.2019r. o godz.18.00
 2. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.biegiwrogozniku.pl w zakładce „ZAPISY”
 3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 09.06.2020 r. lub do osiągnięcia limitu miejsc.
 4. Limit miejsc na M7J, Półmaratonie Dorotki z Plusem, RC, Biegu pod Pochodniami wynosi po 200 osób na każdym z biegów; limit osób dla Nordic Walking to 100 osób
 5. Opłata startowa za udział w M7J, Półmaratonie Dorotki z Plusem, RC, Biegu pod Pochodniami wynosi:

– dla pierwszych 50 osób zapisanych na każdy z biegów – 30 PLN;  

  osoby zapisane w cenie promocyjnej otrzymają maila z potwierdzeniem i będą miały 3 dni robocze na dokonanie opłaty; po tym czasie cena promocyjna przestaje  obowiązywać 

  Nordic Walking – opłata promocyjna 30 PLN obowiązuje dla pierwszych 25 osób; zasady dokonania płatności takie jak powyżej;

– po osiągnięciu limitu 50 osób dla M7J, Półmaratonu Dorotki z Plusem, RC, Biegu pod Pochodniami, do dnia 15 maja 2020r. opłata startowa wynosi 40 PLN; 

  Nordic Walking – po osiągnięciu limitu 25 osób opłata wynosi 40 PLN

od 16 maja 2020r. do 11 czerwca 2020r.  opłata startowa dla wszystkich biegów  i Nordic Walking wynosi 50 PLN;

 – o wysokości opłaty decyduje data wpływu środków na konto, a nie data rejestracji  zawodnika

 1. Opłatę startową należy wnosić na konto Fundacji Z Pomocą Przyjaciół, 

Bank Spółdzielczy w Będzinie nr rachunku:

                                75 8438 0001 0020 3759 2000 0010

             – w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę biegu.

 1. Po dokonaniu opłaty startowej zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.8.
 2. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy, którzy w dotychczasowych edycjach „Biegów w Rogoźniku” zajęli I,II bądź III miejsce w kategorii OPEN kobiet lub mężczyzn. Zapis ten nie dotyczy zawodników Nordic Walking, ze względu na towarzyski charakter przemarszu.9.
 3. Opłata za BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY wynosi 10 PLN;wszystkie środki pozyskane z opłat od dzieci zostaną przekazane na organizację wycieczek krajoznawczych organizowanych przez Fundację i Wójta Gminy Bobrowniki.

V   Kategorie wiekowe

 1. Podczas biegów będą prowadzone następujące klasyfikacje: 

– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – OPEN

– klasyfikacja dla najlepszej zawodniczki i zawodnika – mieszkańca Gminy Bobrowniki.

             – klasyfikacje w 4 kategoriach wiekowych:

                * 18 lat – 29 lat

                * 30 lat – 39 lat

                * 40 lat – 49 lat

                * 50 lat i starsi

      O przynależności do danej grupy wiekowej decyduje data urodzin w dniu biegu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

VI   Uczestnictwo

 1. Prawo startu w BIEGACH W ROGOŹNIKU 2020   mają osoby, które do dnia 20 czerwca 2020 roku ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. 
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie w Biurze Zawodów podpisu pod oświadczeniem o stanie zdrowia i o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 1. Zawodnicy BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2020 biorą udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które może polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Do uczestnictwa w BIEGACH W ROGOŹNIKU 2020   dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezach.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania. 
 3. Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora biegu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2020  , w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych. 
 4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora (na adres mailowy) informacji na temat „Biegów w Rogoźniku”.
 5. We wszystkich biegach zabrania się udziału osób towarzyszących, poruszających się obok zawodników na rowerach, rolkach itp. 
 6. Każdy z uczestników BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2020 otrzyma pamiątkowy medal za uczestnictwo.
 7. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Ich wysokość zostanie podana w późniejszym terminie, gdyż jest ona związana z pozyskaniem sponsorów przez Organizatora.
 8. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.biegiwrogozniku.pl 

VII  Postanowienia końcowe

 1. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek na klatce piersiowej lub przypięty do pasa na numer.

                  Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części  lub całości).

 1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 3.
 2. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych. 
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu. Nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością uczestnictwa zawodnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu. 
 5. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu. 
 6. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcie uczestnika z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez obsługę medyczną biegu. 
 7. Organizator ma prawo dyskwalifikacji zawodnika z powodu skracania trasy i niesportowego zachowania. 
 8. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. 
 10. Dodatkowe informację można uzyskać mailowo: biuro@biegiwrogozniku.pl
 11. We wszystkich sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Organizator biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu. 

VIII   Charakterystyka biegów

BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

– Bieg „Malucha” – rocznik 2014 i młodsi (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku).

  Dystans około 150m.

– Biegi dla dzieci – roczniki 2013,2012,2011 (nawierzchnia asfaltowa po terenie  parku). Dystans około 520m

– Bieg dla dzieci – roczniki 2010,2009, 2008 (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 750m

– bieg dla młodzieży – rocznik od 2007 – 2002 (nawierzchnia asfaltowa po terenie  parku). Dystans około 750m

– biegi dla dzieci i młodzieży odbywać się będą od godziny 14.30

– dzieci i młodzież chcące wziąć udział w BIEGACH W ROGOŹNIKU 2020    

  muszą stawić się w Biurze Zawodów z rodzicem/opiekunem prawnym

– dla prawidłowego zgłoszenia dziecka do zawodów konieczne jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział dziecka w zawodach     

– zapisy dzieci i młodzieży prowadzone będą wyłącznie przez stronę internetową „Biegów w Rogoźniku” www.biegiwrogozniku.pl do dnia 11 czerwca 2020 r.

        V BIEG POD POCHODNIAMI

      – start biegu: 20.06.2020r. godzina 21.30 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku.

      – długość trasy:  około 5,5 km (dwie pętle po 2,75 km); trasa bez atestu

– trasa biegu poprowadzona jest po alejkach asfaltowych w Parku w Rogoźniku

-zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 45 minut; 

       wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 22:15, zobowiązani są do  przerwania biegu i zejścia z trasy

-wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego  pomiaru czasu

-uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób 

        zabezpieczających trasę biegu.

        VI ROGOCROSS

           – start biegu: 20.06.2020r. godzina 17.00 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku

           – długość trasy: około 11 km (bieg przełajowy)

           – trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Gminy  

             Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku

           – trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu;   

             w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu drogowego

           – na trasie znajdować się będzie punkty odżywiania

           – zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2 godziny; 

             wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 19.00 są zobowiązani do  przerwania biegu i zejścia z

trasy

           – wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego  pomiaru czasu

           – uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób   

             zabezpieczających trasę biegu

           PÓŁMARATON DOROTKI Z PLUSEM

– start biegu: 20.06.2020r. godzina 14.15 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku

– długość trasy: około 29,5 km (bieg przełajowy); trasa bez atestu

          – trasa biegu poprowadzona jest ścieżkami leśnymi i polnymi 

– łączna suma przewyższeń na trasie to około +700 metrów, -700 metrów; 

– trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu;  

            w tych miejscach biegaczy obowiązują zasady ruchu drogowego 

– na trasie znajdować się będą punkty odżywiania

zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 5 godziny 45 

           minut; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 20.00,  zobowiązani są do przerwania biegu i

zejścia z trasy.

– zawodników obowiązuje limit czasowy na 20 km trasy (punkt odżywiania na szczycie Góry Dorotki) i wynosi on

3h30min; zawodnicy które nie dotrą do punktu w wyznaczonym czasie są zobowiązane do przerwania biegu i zejścia

z trasy; 

          – organizator zapewnia transport na metę osób spoza limitu

– wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu

– uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu

– ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do biegów  terenowych

          IV MARATON 7 JEZIOR

– start biegu: 20.06.2020r. godzina 14.00 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku

– długość trasy: około 43 km (bieg przełajowy); trasa bez atestu

        – trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Gminy   Świerklaniec, Gminy Bobrowniki i

terenie Parku w Rogoźniku

         – trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu; 

               w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu drogowego

          – na trasie znajdować się będą punkty odżywiania

          – zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 6 godzin; 

               Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 20.00, zobowiązani są do  przerwania biegu i zejścia z

trasy        

              -zawodników obowiązują limity czasowe na punktach kontrolnych:

         *na 26 km trasy (pomiar czasu w Miasteczku Śląskim) limit wynosi 3h 45 min (do godz.17.45)

                 *na 36 km trasy ( punkt żywieniowy na tamie) limit wynosi 5h (do godz. 19.00)

-zawodnicy którzy nie dotrą do punktów w wyznaczonym czasie są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z

trasy;organizator zapewnia transport na metę osób spoza  limitu

           – wyniki i ustalenie kolejności będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu

           – uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób   

             zabezpieczających trasę biegu

    NORDIC WALKING

           – start przemarszu: 20.06.2020r. godzina 17.05 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku

           – długość trasy: około 11 km (bieg przełajowy po trasie VI-go Rogocrossu)

           – trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Gminy  

             Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku

           – trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu;   

             w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu drogowego

           – na trasie znajdować się będzie punkty odżywiania

           – zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny; 

             wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 20.00, są zobowiązani do  przerwania biegu i zejścia z

trasy

           – wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu

           – uczestnicy na trasie przemarszu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

o wyrażeniu zgody na udział w biegu

oraz o stanie zdrowia.

Ja, niżej podpisany/a, 

………………………………………………………………………………………………………………..

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………………………………..

(imię nazwisko uczestnika, wiek)

w biegach dla dzieci i młodzieży w trakcie imprezy

„BIEGI W ROGOŹNIKU 2020”   

w dniu 20 czerwca 2020r.

oraz oświadczam, że stan jego zdrowia pozwala na udział w biegu.

Akceptuję regulamin biegu.

………………………………………………,        ………………………………………………………..

                 (miejsce, data)                        (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Komentowanie jest wyłączone.