Regulamin

REGULAMIN BIEGÓW

I   Organizator

 1. Fundacja „Z POMOCĄ PRZYJACIÓŁ”
 2. Biegi będą się odbywać pod honorowym patronatem Wójta Gminy Bobrowniki Arkadiusza Ziemby

II  „MARATON 7 JEZIOR”

 1. MARATON 7 JEZIOR odbędzie się 23 września 2017 roku.
 2. Start biegu głównego: godzina 12:00 przy Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku.
 3. Długość trasy: około 43km. Trasa bez atestu.
 4. Trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Gminy Świerklaniec, Gminy Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku.
 5. Trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu. W tych miejscach obowiązują zasady ruchu drogowego.
 6. Na trasie znajdować się będą punkty odżywiania.
 7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 6 godzin. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 18.00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.
 9. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.

III  „ROGOCROSS – 11KM”

 1.  ROGOCROSS odbędzie się 23 września 2017 roku.
 2. Start biegu: godzina 12.30 przy Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku.
 3. Długość trasy: około 11 km (bieg przełajowy). Trasa bez atestu.
 4. Trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Gminy Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku.
 5. Trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu. W tych miejscach obowiązują zasady ruchu drogowego.
 6. Na trasie znajdować się będą punkty odżywiania.
 7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 14.30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.
 9. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.

IV „NORDIC WALKING”

 1. Zawody Nordic Walking odbywać się będą na trasie leśnej wokół zbiornika wodnego Rogoźnik II
 2. Start biegu: godzina 12.40 przy Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku.
 3. Długość trasy: około 5,5 km (bieg przełajowy). Trasa bez atestu.
 4. Zawody Nordic Walking mają charakter rekreacyjno-treningowy, ale kolejności zawodników na mecie zostanie ustalona na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.
 5. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 1h30 minut. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dotrą do mety do godz. 14.10, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 6. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.

V  UCZESTNICTWO

 1. W MARTONIE 7 JEZIOR, ROGOCROSSIE oraz zawodach Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 23 września 2017 roku ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie w Biurze Zawodów podpisu pod oświadczeniem o stanie zdrowia i o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 3. Zawodnicy biorą udział w MARTONIE 7 JEZIOR, ROGOCROSSIE oraz zawodach Nordic Walking startują na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które może polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Do uczestnictwa w Biegu dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu w imprezach.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania w całości niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym w pełnie je akceptują.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora biegu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia MARTONIU 7 JEZIOR, ROGOCROSSIU oraz zawodów Nordic Walking, w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora (na adres mailowy) informacji na temat Biegów w Rogoźniku.
 7. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów działającym w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku w dniu zawodów od godziny 1000 do godziny 1130.
 8. We wszystkich biegach zabrania się udziału osób towarzyszących, poruszających się obok zawodników na rowerach, rolkach itp.

VI „BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”

 1. Bieg Malucha – roczniki 2012 i młodsi (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 200 metrów.
 2. Biegi dla dzieci – roczniki 2011,2010,2009 i 2008 (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 500m.
 3. Bieg dla dzieci – roczniki 2007, 2006, 2005 (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 750m.
 4. Bieg dla młodzieży – roczniki 2004 i starsi (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 1300m.
 5. Biegi dla dzieci i młodzieży odbywać się będą od godziny 12.50

VII Uczestnictwo w biegach dla dzieci, młodzieży

 1. Zapisy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bobrowniki prowadzone będą przez nauczycieli WF w szkołach.
 2. Zapisy dzieci i młodzieży nie uczęszczających do szkół na terenie Gminy Bobrowniki odbywać się będą drogą elektroniczną na stronie: biegiwrogozniku.pl do dnia 18.09.2017 r.
 3. Dla prawidłowego zgłoszenia dziecka do zawodów konieczne jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego OŚWIADCZENIA stanowiącego załącznik do regulaminu.
 4. Dzieci i młodzież chcące wziąć udział w Biegach Towarzyszących muszą stawić się w Biurze Zawodów z rodzicem/opiekunem prawnym. Istnieje możliwość dostarczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego OŚWIADCZENIE do nauczyciela WF w szkole (dotyczy dzieci uczęszczających do szkół Gminy Bobrowniki).

VIII Opłaty

 1. Opłata startowa za udział w MARTONIE 7 JEZIOR, ROGOCROSSIE oraz zawodach Nordic Walking wynosi 20 zł.
 2. Opłatę startową należy wnosić na konto Fundacji Z Pomocą Przyjaciół, Bank Spółdzielczy w Będzinie nr: (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę biegu):75 8438 0001 0020 3759 2000 0010
 3. Opłaty startowe należy wnosić wyłącznie przelewem.
 4. Po dokonaniu opłaty startowej zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
 5. Wniesiona opłata startowa w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w MARTONIE 7 JEZIOR, ROGOCROSSIE lub Nordic Walking nie podlega zwrotowi.
 6. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy, którzy w dotychczasowych edycjach Biegów w Rogoźniku zajęli I, II bądź III miejsce w kategorii OPEN kobiet lub mężczyzn.
 7. Z opłaty startowej zwolnieni są wszyscy uczestnicy biegów dla dzieci i młodzieży.

IX Zgłoszenia, Klasyfikacje

 1. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: biegiwrogozniku.pl
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18.09.2017 r.
 3. Podczas biegów będą prowadzone następujące klasyfikacje:
 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – OPEN
 • klasyfikacja dla najlepszej zawodniczki i zawodnika – mieszkańca Gminy
 • klasyfikacje w 3 kategoriach wiekowych:

– 18 lat – 35 lat

– 35 lat – 55 lat

– 55 lat i starsi

O przynależności do danej grupy wiekowej decyduje data urodzenia w dniu biegu. Dekoracja kategorii wiekowych nastąpi wyłącznie w przypadku, jeśli w danej kategorii wystartuje więcej niż 5 zawodników.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 2. Każdy z uczestników MARTONIU 7 JEZIOR, ROGOCROSSIU oraz zawodów Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal za uczestnictwo.
 3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 4. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: biegiwrogozniku.pl

X Postanowienia Końcowe

 1. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 2. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu. Nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością uczestnictwa zawodnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 6. Organizator zapewnia depozyt. Depozyt będzie pilnowany, jednak organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. Rzeczy pozostawione w depozycie będą identyfikowane według numerów startowych. Odbiór rzeczy z depozytu będzie możliwy po okazaniu numeru startowego.
 7. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu.
 8. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcie uczestnika z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez obsługę medyczną biegu.
 9. Organizator ma prawo dyskwalifikacji zawodnika z powodu skracania trasy i niesportowego zachowania.
 10. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
 12. Dodatkowe informację można uzyskać mailowo: biuro@biegiwrogozniku.pl
 13. We wszystkich sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Dyrektor Biegu biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.

Komentowanie jest wyłączone.