Regulamin “Biegów w Rogoźniku” 11.06.2022

REGULAMIN “BIEGÓW W ROGOŹNIKU” 11 CZERWCA 2022R.

I Organizator

1. Fundacja „Z Pomocą Przyjaciół”, 42-582 Rogoźnik, ul. Szkolna 10

2. Biegi odbywają się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Bobrowniki, Pani Małgorzaty Bednarek.

3. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach.

4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Z Pomocą Przyjaciół”, ul. Szkolna 10, 42-582 Rogoźnik, reprezentowana przez Prezesa

Zarządu Andrzeja Pitasa.

5. Zasady COVID-19 – ze względu na trudny do przewidzenia scenariusz rozwoju pandemii Coronavirusa, Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów, także po rozpoczęciu zapisów na biegi. Zmiany zostaną wprowadzone w sytuacji, kiedy pierwotnie planowany przebieg zawodów będzie niemożliwy do przeprowadzenia ze względu na obowiązujące przepisy.

II Termin, miejsce zawodów, dystanse

1. Termin zawodów: 11 czerwca 2022r. (sobota)

2. Miejsce zawodów (baza): Amfiteatr w Rogoźniku, ul. Modrzewiowa 1;

42-582 Rogoźnik; woj. Śląskie

3. Dystanse podczas BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2022r. :

– VI Maraton 7 Jezior (M7J) – dystans ok.43 km

– VII Półmaraton Dorotki z Plusem (PD+) – dystans około 30 km

– VIII Rogocross (RC) – dystans około 11 km

– VI Bieg pod Pochodniami – dystans około 5,5 km (dwie pętle)

– II Ultra Rogo Hero – dystans około 102 km

– biegi dla dzieci i młodzieży – dystanse od 150m-750m

III Biuro zawodów i depozyt

1. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów odbywać się będzie w Biurze Zawodów – Amfiteatr, Park w Rogoźniku ul. Modrzewiowa 1 w dniu zawodów od godziny 9:00 do godziny 20:00, ale nie później niż na 30 minut przed startem danego biegu.

2. Wyjątek stanowi Ultra Rogo Hero, dla którego biuro zawodów będzie otwarte w piątek 10.06.2022r. od 18:00-20:00 oraz w sobotę

11.06.2022r. od 3.00-3.45.

3. Organizator zapewnia depozyt. Depozyt będzie dozorowany, jednak Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w

depozycie. Rzeczy pozostawione w depozycie będą identyfikowane według numerów startowych, a ich odbiór z depozytu będzie możliwy

po okazaniu numeru startowego.

IV Zapisy i opłaty

1. Zapisy na wszystkie biegi rozpoczynają się we wtorek 30.11.2021r.

2. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.biegiwrogozniku.pl w zakładce „ZAPISY”

3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 01.06.2022r. lub do osiągnięcia limitu miejsc.

4. Limit miejsc na Maratonie 7 Jezior, Półmaratonie Dorotki z Plusem, Rogocrossie i Biegu pod Pochodniami wynosi po 200 osób dla każdego z biegów. Limit miejsc dla Ultra Rogo Hero to 50 osób.

5. Opłata startowa za udział w Ultra Rogo Hero, Maratonie 7 Jezior, Półmaratonie Dorotki z Plusem, Rogocross i Biegu pod Pochodniami wynosi 50,00 PLN.

6. Opłata za biegi dla dzieci i młodzieży wynosi 15,00 PLN.

Pełna kwota uzyskana z wpłat od dzieci i młodzieży zostanie przeznaczona na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla naj-

młodszych.

7. Za prawidłowe zgłoszenie uznawane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie organizatora oraz wniesienie opłaty startowej.

Opłata startowa jest nieważna, jeśli została wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. W takim przypadku opłata zostanie zwrócona po potrące-

niu opłaty manipulacyjnej za przelew, zgodnie z taryfą banku.

8. Po prawidłowym zgłoszeniu obok nazwiska na liście startowej pojawi się słowo TAK.

9. W przypadku odwołania lub zmiany terminu zawodów z powodów niezależnych od organizatora (np. Covid-19) opłata startowa będzie zwracana w 100%!

10. Zawodnicy zgłoszeni a nie opłaceni będą usuwani z listy startowej po upływie 7 dni od dnia rejestracji. Jest to związane z doświadczeniami lat poprzednich, kiedy to zawodnicy po rejestracji zapominali o wniesieniu opłaty i sztucznie blokowali limit osób.

11. Do dnia 01.06.2022r. istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika. Za czynność tą Organizator biegu nie będzie pobierał żadnej opłaty.Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia pakietu na innego zawodnika, a opłata nie będzie zwracana rezygnującym ze startu.

12. Z opłaty startowej na wszystkie biegi zwolnieni są zawodnicy, którzy w poprzedniej edycji „Biegów w Rogoźniku 2021” zajęli I,II bądź III miejsce w kategorii OPEN kobiet lub mężczyzn.

13. Opłatę startową należy wnosić na konto Fundacji Z Pomocą Przyjaciół,

Bank Spółdzielczy w Będzinie, nr rachunku:

75 8438 0001 0020 3759 2000 0010

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę biegu.

V Kategorie wiekowe

1. Podczas biegów będą prowadzone następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – OPEN

– klasyfikacja dla najlepszej zawodniczki i zawodnika – mieszkańca Gminy Bobrowniki

– klasyfikacje w 4 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

18 lat – 29 lat

30 lat – 39 lat

40 lat – 49 lat

50 lat i starsi

O przynależności do danej grupy wiekowej decyduje data urodzin w dniu biegu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. Dotyczy to przede wszystkim kategorii 60+. Zostanie ona

utworzona wyłącznie w przypadku zapisania się na poszczególne biegi co najmniej 5 zawodników w danej kategorii.

VI Uczestnictwo

1. Prawo startu w BIEGACH W ROGOŹNIKU 2022 mają osoby, które do dnia 11 czerwca 2022 roku ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie w Biurze Zawodów podpisu pod oświadczeniem o stanie zdrowia i o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Zawodnicy BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2022 biorą udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które może polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Do uczestnictwa w BIEGACH W ROGOŹNIKU 2022 dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczest- nictwa w imprezach.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA (i tym samym w pełni akceptacje powyższych regulacje) oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora biegu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2022r., w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych.

6. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora (na adres mailowy) informacji na temat „Biegów w Rogoźniku”.

7. We wszystkich biegach zabrania się udziału osób towarzyszących, poruszających się obok zawodników na rowerach, rolkach itp.

8. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator dopuszcza suport na trasie biegu (na punktach żywieniowych).

9. Każdy z uczestników BIEGÓW W ROGOŹNIKU 2022 otrzyma pamiątkowy, wykonany ręcznie medal za uczestnictwo.

10. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.biegiwrogozniku.pl

VII Biegi dla dzieci

1. Opłata startowa za BIEGI DLA DZIECI I  MŁODZIEŻY wynosi 15,00 PLN.

2. Wszystkie środki pozyskane z opłat od dzieci zostaną przekazane na sfinansowanie wycieczek krajoznawczych organizowanych przez

Fundację i Wójta Gminy Bobrowniki.

3. W szczególnych przypadkach dziecko może zostać zwolnione z opłaty startowej. Decyzja w tej kwestii leży po stronie Organizatora.

4. Kategorie wiekowe i dystanse biegów dla dzieci i młodzieży:

– bieg „Malucha” – rocznik 2016 i młodsi (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 150m

– biegi dla dzieci – roczniki 2015,2014,2013 (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 520m

– bieg dla dzieci – roczniki 2012,2011, 2010 (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 750m

– bieg dla młodzieży – rocznik od 2009 – 2004 (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 750m

5. Biegi dla dzieci i młodzieży odbywać się będą 11.06.2022r. od godziny 16:00

6. Dzieci i młodzież chcące wziąć udział w BIEGACH W ROGOŹNIKU 2022 muszą stawić się w Biurze Zawodów z rodzicem/opiekunem

prawnym.

7. Zapisy dzieci i młodzieży prowadzone będą wyłącznie przez stronę internetową „Biegów w Rogoźniku” www.biegiwrogozniku.pl do dnia 01 czerwca 2022r.

VIII Postanowienia końcowe

1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek na klatce piersiowej lub przypięte do

pasa na numer.Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

2. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegów. Nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością zawodnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

6. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu.

7. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcie uczestnika z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez

obsługę medyczną biegu.

8. Organizator ma prawo dyskwalifikacji zawodnika z powodu skracania trasy i niesportowego zachowania.

9. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

11. Dodatkowe informację można uzyskać mailowo: biuro@biegiwrogozniku.pl

12. We wszystkich sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Organizator biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.

IX Charakterystyka biegów

1. VI BIEG POD POCHODNIAMI

– start biegu – 11.06.2022r. godzina 21.30 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku.

– długość trasy – około 5,5 km (dwie pętle po 2,75 km);

trasa bez atestu; trasa biegu poprowadzona jest po alejkach asfaltowych w Parku w Rogoźniku

– zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 45 minut.

Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.22:15, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz

poinformowania o tym fakcie organizatora

– wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu

– uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu

– limit zawodników wynosi 200 osób

2. VIII ROGOCROSS

– start biegu – 11.06.2022r. godzina 11.00 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku

– długość trasy – około 11 km (bieg przełajowy); trasa bez atestu trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec,

Gminy Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku

-trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu. W tych miejscach zawodników obowiązują zasady

ruchu drogowego

-zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2 godziny; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.

13.00 są obowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz do poinformowania o tym fakcie Organizatora

-wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu

-uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu

-ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do biegów terenowych

– na trasie przewidziany jest jeden punkt odżywczy

– limit zawodników wynosi 200 osob

3. VII PÓŁMARATON DOROTKI Z PLUSEM

-start biegu – 11.06.2022r. godzina 10.45 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku

-długość trasy: około 30 km (bieg przełajowy o charakterze górskim); trasa bez atestu

-trasa biegu poprowadzona jest ścieżkami leśnymi i polnymi

-łączna suma przewyższeń na trasie to około +880 metrów

-trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu; w tych miejscach biegaczy obowiązują zasady ruchu

drogowego

-zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 5 godziny; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godziny

15.45 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz do poinformowania o tym fakcie Organizatora

-zawodników obowiązuje limit czasowy na 19 km trasy (Góra Dorotka), który wynosi 3h15minut (do 14:00)

-zawodnicy którzy nie opuszczą punktu w wyznaczonym czasie są zobowiązane do przerwania biegu i zejścia z trasy; organizator zapewnia

transport na metę osób spoza limitu

-wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu

-uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu

-ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do biegów terenowych

-ze względów ekologicznych zaleca się posiadanie kubeczków wielokrotnego użycia

-na trasie przewidziane są dwa punkty odżywcze; 11km (stadion w Dąbiu) i 19km (Góra Dorotka)

-w przypadku wysokich temperatur przewidziane są co najmniej 2 dodatkowe punkty z wodą

– limit zawodników wynosi 200 osób

4. VI MARATON 7 JEZIOR

-start biegu – 11.06.2022 r. godzina 14:00 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku

-długość trasy – około 43 km (bieg przełajowy); trasa bez atestu

-łączna suma przewyższeń na trasie to około +285 metrów;

-trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Gminy Świerklaniec, Gminy Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku

-trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu; w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu

drogowego

-zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 6 godzin; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.

20:00, zobowiązani są do przerwania biegu, zejścia z trasy i poinformowaniu o tym fakcie Organizatora

-zawodników obowiązują limity czasowe na 26 km trasy (pomiar czasu w Miasteczku Śląski); limit wynosi 3h30min (do godz.17.30);

zawodnicy, którzy nie dotrą do punktów w wyznaczonym czasie są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy; organizator zapewnia transport na metę osób spoza limitu

-wyniki i ustalenie kolejności będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu

-uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu

-ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do biegów terenowych

-ze względów ekologicznych zaleca się posiadanie kubeczków wielokrotnego użycia

-na trasie przewidziane są cztery punkty odżywcze; 8km Siemonia; 16,5km Bizja; 26km Miasteczko Śl.(pomiar czasu); 32km Świerklaniec

(droga 78)

-w przypadku wysokich temperatur przewidziane są co najmniej 2 dodatkowe punkty z wodą

– limit zawodników wynosi 200 osób

5. II ULTRA ROGO HERO

-start biegu – 11.06.2022r. godzina 4:00 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku

-długość trasy – około 102 km (bieg przełajowy, jedna pętla); trasa bez atestu

-łączna suma przewyższeń na trasie to około +932 metry;

-trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Nadleśnictwa Koszęcin, Nadleśnictwa Siewierz, Gminy Świerklaniec,

Gminy Bobrowniki, Gminy Psary, miasta Będzin (Grodziec), miasta Wojkowice (Skrzynówek) i terenie Parku w Rogoźniku

-trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu; w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu

drogowego

-zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 18 godzin; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.

22:00, zobowiązani są do przerwania biegu, zejścia z trasy i poinformowaniu o tym fakcie Organizatora

-zawodników obowiązują limity czasowe na trasie:

*52 km trasy ( punkt z wodą w miejscowości Strąków); limit wynosi 9h00min (do godz.13.00);

*72 km trasy (punkt odżywczy Przeczyce); limit wynosi 13 godzin (do godziny 17:00);

-zawodnicy, którzy nie dotrą do punktów w wyznaczonym czasie są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy;

organizator zapewnia transport na metę osób spoza limitu

– zaproponowane limity dają realną szansę ukończenia zawodów do

godziny 22.00

– na 60km trasy przewidziany jest przepak; przepak będzie można oddać w biurze zawodów do momentu startu zawodów;

odbiór przepaku będzie możliwy na podstawie numeru startowego

-wyniki i ustalenie kolejności będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu

-uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu

-ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do biegów terenowych

-ze względów ekologicznych zaleca się posiadanie kubeczków wielokrotnego użycia

– wyposażenie obowiązkowe:

*plecak biegowy lub nerka biegowa mieszcząca sprzęt

*pojemnik na napoje (minimum 1 litr)

*naładowany i włączony telefon komórkowy

*urządzenie GPS z wgraną trasą biegu (zegarek lub telefon)

*folia NRC

*dokument potwierdzający tożsamość (może być aplikacja mObywatel)

– wyposażenie zalecane

*kije trekingowe

*czapka lub chusta wielofunkcyjna typu Buff

*latarka (sugerujemy zabranie latarki z przepaku na 60m)

-na trasie przewidziane jest siedem punktów odżywczych; 15,5km Świerklaniec Bizja; 30km Zielona most; 45km droga techniczna przy

autostradzie A1; 59km Brudzowice leśniczówka; 72km Przeczyce zapora; 83km Dąbie stadion; 91km Góra Dorotka

-w przypadku wysokich temperatur przewidziane jest co najmniej 5 dodatkowych punktów z wodą

-limit zawodników wynosi 50 osób

Komentowanie jest wyłączone.