Regulamin

REGULAMIN „BIEGÓW W ROGOŹNIKU”- 08 września 2018r.

I Organizator

 1.  Fundacja „Z POMOCĄ PRZYJACIÓŁ”

 2. Biegi będą się odbywać pod honorowym patronatem Wójta Gminy Bobrowniki Arkadiusza Ziemby

II „II MARATON 7 JEZIOR”

 1. „II MARATON 7 JEZIOR” odbędzie się 08 września 2018 roku.

 2. Start biegu: godzina 13:00 przy Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku, ul.Modrzewiowa 1

 3. Długość trasy: około 43 km. Trasa bez atestu.

 4. Trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Gminy Świerklaniec, Gminy Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku.

 5. Trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu. W tych miejscach obowiązują zasady ruchu drogowego.

 6. Na trasie znajdować się będą punkty odżywiania.

 7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 6 godzin. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 19.00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

 8. Wyniki i ustalenie kolejności będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.

 9. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.

III „IV ROGOCROSS”

 1. „IV ROGOCROSS” odbędzie się 08 września 2018 roku.

 2. Start biegu: godzina 16.30 przy Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku.

 3. Długość trasy: około 11 km (bieg przełajowy). Trasa bez atestu.

 4. Trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Gminy Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku.

 5. Trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu. W tych miejscach biegaczy obowiązują zasady ruchu drogowego.

 6. Na trasie znajdować się będą punkty odżywiania.

 7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 18.30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

 8. Wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.

 9. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.

IV „NORDIC WALKING”

 1. Zawody Nordic Walking odbywać się będą na trasie leśnej wokół zbiornika wodnego Rogoźnik II.

 2. Start biegu jest planowany na godzinę 17.00

 3. Długość trasy: około 6 km (marsz przełajowy). Trasa bez atestu.

 4. Zawody Nordic Walking mają charakter rekreacyjno-treningowy, ale kolejności zawodników na mecie zostanie ustalona na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.

 5. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 1 godzinę i 45 minut.

Wszyscy zawodnicy, którzy nie dotrą do mety w wyznaczonym limicie zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

 1. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.

V UCZESTNICTWO

 1. Zapisy na biegi 8-go września 2018 r. rozpoczynają się w czwartek 01.03.2018 r.

 2. W „II MARATONIE 7 JEZIOR”, „IV ROGOCROSS-ie” oraz zawodach Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 8-go września 2018 roku ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie w Biurze Zawodów podpisu pod oświadczeniem o stanie zdrowia i o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

 4. Zawodnicy „II MARATONIU 7 JEZIOR”, „IV ROGOCROSS-u oraz zawodów Nordic Walking biorą udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które może polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Do uczestnictwa w Biegu dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezach.

 5. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

 6. Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora biegu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia „II MARATONIU 7 JEZIOR”, „IV ROGOCROSS-u” oraz zawodów Nordic Walking, w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych.

 7. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora (na adres mailowy) informacji na temat „Biegów w Rogoźniku”.

 8. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów działającym w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku w dniu zawodów od godziny 1100.

 9. We wszystkich biegach zabrania się udziału osób towarzyszących, poruszających się obok zawodników na rowerach, rolkach itp.

VI „BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”

 1. Bieg „Malucha” – rocznik 2012 i młodsi (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku).

Dystans około 100m.

 1. Biegi dla dzieci – roczniki 2011,2010,2009 (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 520m
 2. Bieg dla dzieci – roczniki 2008,2007, 2006 (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 750m
 3. Bieg dla młodzieży – rocznik od 2005 – 2000 (nawierzchnia asfaltowa po terenie parku). Dystans około 1000m
 4. Biegi dla dzieci i młodzieży odbywać się będą od godziny 15.00
 5. Dzieci i młodzież chcące wziąć udział w Biegach Towarzyszących muszą stawić się w Biurze Zawodów z rodzicem/opiekunem prawnym.

 6. Dla prawidłowego zgłoszenia dziecka do zawodów konieczne jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego OŚWIADCZENIA stanowiącego załącznik do regulaminu.

 7. Zapisy dzieci i młodzieży prowadzone będą wyłącznie przez stronę internetową „Biegów w Rogoźniku” www.biegiwrogozniku.pl do dnia 05 września 2018r.

 8. Uczestnicy wszystkich biegów dla dzieci i młodzieży są zwolnieni z opłat.

VII ZAPISY, OPŁATY, KLASYFIKACJE

 1. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.biegiwrogozniku.pl

 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 05.09.2018 r.

 3. Opłata startowa za udział w „II MARATONIE 7 JEZIOR”, „IV ROGOCROSS-e” oraz zawodach Nordic Walking wynosi:

– do dnia 31.03.2018r. – 20 PLN (decyduje wpływ środków na konto Fundacji)

– po 31.03.2018r. – 30 PLN

 1. Opłatę startową należy wnosić na konto Fundacji Z Pomocą Przyjaciół, Bank Spółdzielczy w Będzinie nr :

75 8438 0001 0020 3759 2000 0010

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę biegu.

 1. Po dokonaniu opłaty startowej zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.

 2. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy, którzy w dotychczasowych edycjach „Biegów w Rogoźniku” zajęli I,II bądź III miejsce w kategorii OPEN kobiet lub mężczyzn dla danego biegu.

 3. Podczas biegów będą prowadzone następujące klasyfikacje:

a) klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – OPEN

b) klasyfikacja dla najlepszej zawodniczki i zawodnika – mieszkańca Gminy Bobrowniki.

c) klasyfikacje w 3 kategoriach wiekowych:

– 18 lat – 34 lat

– 35 lat – 54 lat

– 55 lat i starsi

O przynależności do danej grupy wiekowej decyduje data urodzin w dniu biegu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

 2. Każdy z uczestników „II MARATONIU 7 JEZIOR”, „IV ROGOCROSS-u” oraz zawodów Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal za uczestnictwo.

 3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

 4. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.biegiwrogozniku.pl oraz na stronie www.zmierzymyczas.pl

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

 2. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

 4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu. Nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością uczestnictwa zawodnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

 6. Organizator zapewnia depozyt. Depozyt będzie pilnowany, jednak organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. Rzeczy pozostawione w depozycie będą identyfikowane według numerów startowych. Odbiór rzeczy z depozytu będzie możliwy po okazaniu numeru startowego.

 7. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu.

 8. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcie uczestnika z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez obsługę medyczną biegu.

 9. Organizator ma prawo dyskwalifikacji zawodnika z powodu skracania trasy i niesportowego zachowania.

 10. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

 12. Dodatkowe informację można uzyskać mailowo: biuro@biegiwrogozniku.pl

 13. We wszystkich sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Organizator biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.

Oświadczenie rodzica/opiekuna OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

o wyrażeniu zgody na udział w biegu

oraz o stanie zdrowia.

Ja, niżej podpisany/a,

……………………………………………………………………………………………………………..

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………………………..

(imię nazwisko uczestnika, wiek)

w biegach dla dzieci i młodzieży w trakcie imprezy

w dniu 08 września 2018 r.

oraz oświadczam, że stan jego zdrowia pozwala na udział w biegu.

Akceptuję regulamin biegu.

……………………………………………, ………………………………………………………..

(miejsce, data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Komentowanie jest wyłączone.