Regulamin Nordic Walking

            pastedGraphic.png

PRZEPISY ZAWODÓW NORDIC WALKING 

        (opracowanie PZSNW 4.05.2022 )

1.Definicja marszu Nordic Walking . 

Marsz Nordic Walking (NW) jest to przemieszczanie się z zachowaniem naprzemiennej pracy rąk i nóg z jednoczesnym odpychaniem się kijami pod kątem ostrym przy zachowaniu stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem. Skoki, przeskoki , brak kontaktu obu nóg z podłożem , faza “lotu” są niedozwolone.

2. Dodatkowo warunki techniki marszu NW:

– obszerna równoległa praca ramion z barku z wyraźnym minięciem biodra przez całą dłoń .Wyraźne minięcie linii  

  bioder oznacza, że cała dłoń łącznie z kciukiem znajduje się za biodrem 

 – odpychanie się kijami następuje w wyniku naprzemiennej pracy ramion, wahadłowo przód – tył, a nie na boki 

– aktywne wbicie kijów i wyraźne odepchnięcie się kijami 

– po odepchnięciu kije są przenoszone w powietrzu, a dłoń na kiju mijając biodro lub za biodrem, rozluźnia się           

 łącznie z otwarciem i wyprostowaniem palców 

-zawodnik wykonujący manewr wyprzedzania nie może przy tym przeszkadzać, czy utrudniać ruchu zawodnikowi którego wyprzedza ;zawodnik wyprzedzany zobowiązany jest do utrzymania przyjętego toru marszu

3. W czasie marszu NW nie dozwolone jest : 

– bieg, podbieganie, skoki, przeskoki, faza lotu ( brak kontaktu obu nóg z podłożem)

– używanie wulgaryzmów 

– nadmierne pochylanie ciała w przód (za wyjątkiem podejść pod górki,wzniesienia )

– wbijanie kijów pod kątem prostym (przed linią ciała) 

– wbijanie kijów na boki lub markowanie odbicia  

– obniżanie środka ciężkości, 

– skracanie trasy lub jej opuszczenie bez zgody sędziego, 

– ciągnięcie (wleczenie ) za sobą kijów

– utrudnianie wyprzedzania innych zawodnikom, popychanie, agresywne zachowanie

zabronione jest używanie słuchawek na trasie ze względów bezpieczeństwa i organizacji zawodów 

 4. Sprzęt używany przez zawodników, oznakowanie zawodnika 

a) zawodnik musi posiadać numer startowy niczym nie zasłonięty umocowany z przodu na piersiach lub brzuchu zawodnika. Brak numeru lub niewłaściwe miejsce może być powodem zatrzymania i niedopuszczenia do zawodów.

 b) zaleca się stosowanie kijów przeznaczonych do NW, których długość powinna być dobrana w taki sposób ,że  trzymając kij za rękojeść, można oprzeć go pionowo o podłoże i ustawić tak, by kąt między ramieniem a przedramieniem wynosił 90 stopni z tolerancją +/- 10 stopni. 

 c) sprzęt elektroniczny : dozwolone jest używanie takich urządzeń pomiarowych -elektronicznych, które nie przeszkadzają w marszu innym zawodnikom.

c) zakazuje się używania słuchawek na trasie ze względu na bezpieczeństwo I organizację zawodów 

d) pojemniki na wodę : można korzystać z własnych pojemników na wodę

5.Trasa zawodów 

1. 30 metrów przed i 30 m za punktem wodnym/żywieniowym ( strefą nawadniania) nie jest oceniana praca ramion  i rąk zawodników by zawodnik mógł przygotować się do wypięcia kija i bezpiecznego nawodnienia. Podczas nawadniania zawodnik ze wzgledów na bezpieczeństwo innych zawodnków nie można unosić kija do góry wraz z napojem. 

2. Zaleca się ,aby organizator oznakował każdy rozpoczynający się kilometr trasy . 

3. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu trasy podejmuje Sędzia Główny zawodów. 

4. Za przygotowanie i zabezpieczenie trasy zawodów odpowiada Organizator zawodów .

6. Sędziowie 

1.Sędziowie działają i podejmują decyzje samodzielnie, niezależnie od siebie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy sędzia nie może udzielić ostrzeżenia zawodnikowi, który go minął i oddalił się. W takiej sytuacji sędzia może przekazać telefonicznie lub elektronicznie swoją informacje kolejnemu sędziemu o nałożenie kary idącemu zawodnikowi.

2. Powodem do udzielenia kary może być materiał filmowy dostarczony sędziemu przez osoby postronne.

3. W zawodach NW powinna być taka ilość sędziów łącznie z Sędzią Głównym, by zapewnić racjonalne 

i skuteczne kontrolowanie trasy zawodów, które może odbywać się przez : 

– pracę sędziów mobilnych i stacjonarnych z wielokrotną rotacją stanowisk 

– zapis kamer, dronów, telefonów, w tym także od osób postronnych

7.Ostrzeżenia i dyskwalifikacje

 O wykroczeniach zawodnik może być poinformowany werbalnie lub graficznie, gdy narusza warunki marszu nordic walking określone w Regulaminie Zawodów. 

8.Rodzaje kar i ostrzeżeń;

 1. Ostrzeżenie ustne – informacja dla zawodnika o popełnianych błędach: 

– nie wymaga zatrzymania zawodnika

– trzy ostrzeżenia – kara czasowa ŻÓŁTA kartka

2. Kara czasowa ŻÓŁTA kartka:

– żółta kartka skutkuje karą czasową i przyznawana jest w przypadku błędnej techniki umożliwiającej uzyskanie lepszego czasu lub skutkująca możliwością kontuzji lub poważnego uszczerbku na zdrowiu 

– nie wymaga zatrzymania zawodnika

– wymaga okazania żółtej kartki zawodnikowi za wyjątkiem sędziego mobilnego w ruchu, który może udzielić żółtej kartki bez konieczności jej okazywania  

– żółta kartka wymaga poinformowania zawodnika o rodzaju wykroczenia.

Dopuszcza się, by do udzielenia żółtej kartki sędzia zatrzymał zawodnika i przekazał mu werbalnie przyczynę udzielenia kartki, o ile nie zakłóci w ten sposób marszu i kontroli innych zawodników na trasie zawodów. Kartka zostaje odnotowana w protokole sędziowskim razem z numerem zawodnika i rodzajem wykroczenia.

a) żółta kartka skutkuje naliczeniem kary czasowej w wysokości:

– 60 sekund doliczanych do czasu netto 

b) żółte kartki nie łączą się w czerwoną kartkę

9. Rodzaje wykroczeń kwalifikowane do żółtej kartki

Sędzia podczas informowania o błędzie kontaktuje się z zawodnikiem poprzez konkretnie ustandaryzowane
zwroty, których kolejność zależna jest od ich wagi:

– błąd naprzemiennej pracy, 

– błąd rotacji bioder,

– błąd niskiej postawy, 

– błąd łokcia, 

– błąd zakresu ruchu,

– błąd pracy barku (bark nie powinien pracować do przodu/ protrakcji) 

– błąd odepchnięcia, 

– błąd równoległej pracy,

– błąd otwartej dłoni,

– inne wskazane przez sędziego

10.Rodzaje wykroczeń kwalifikowane do czerwonej kartki (dyskwalifikacja) 

– podbieganie, bieg, skoki ,faza lotu

– wulgaryzmy 

– skracanie trasy lub jej opuszczenie bez zgody sędziego,

– nie zatrzymanie się zawodnika na trasie na wezwanie sędziego

– agresja, przemoc, nie sportowe zachowanie wobec innych zawodników i kibiców na trasie zawodów

– alkohol

11.Zasada postępowania podczas udzielenie czerwonej kartki 

  • zatrzymanie zawodnika, pokazanie czerwonej kartki
  • podanie przyczyny udzielenia kartki (dyskwalifikacji) 
  • odnotowanie w protokole sędziowskim.

Po okazaniu czerwonej kartki zawodnik musi zejść z trasy zawódów. Jeżeli sędzia uzna, że nie zagraża to organizacji i bezpieczeństwu zawodów, może pozwolić ukaranemu zawodnikowi do kontynuacji zawodów, jednak bez uwzględniania jego czasu w klasyfikacji końcowej .

11.1 

W przypadku ,gdy sędzia nie miał możliwości zatrzymania zawodnika do udzielenia kary w postaci czerwonej kartki ,może przekazać ją elektronicznie /telefonicznie kolejnemu sędziemu ,by w jego imieniu zatrzymał zawodnika i przekazał nałożoną karę .

Standardy zostają wprowadzone od 2022 roku na zawodach obsługiwanych przez: NWPL, PZSNW, Łódzka Szkoła Nordic Walking, KS Nordic Walking Bełchaów, Happy Nordic, Luki Team Polska, Aktywne Podkarpacie i Podkarpacki Puchar Nordic , Nordic Walking Lubliniec

12. Wyniki 

Wyniki dzielą się na wstępne oraz oficjalne. Po 30 minutach od ogłoszenia wyników wstępnych w przypadku braku protestów, wyniki uznaje się na oficjalne i ostateczne . Czas ogłoszenia wyników oficjalnych wydłuża się o czas konieczny na rozpatrzenie ewentualnych protestów.

13. Inne warunki zawodów:

Sędzia Główny lub Organizator zawodów może nie dopuścić zawodnika do startu bez podania przyczyny.

14. Interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora zawódów.

Komentowanie jest wyłączone.